Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera bardziej szczegółowe informacje, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Zawiera ona informacje dotyczące wszystkich celów, w których zbieramy te dane. Skonkretyzowane informacje – dotyczące Państwa przypadku są wyświetlane przy udzielaniu nam danych osobowych i wymagają Państwa akceptacji.

I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

Administrator – MR Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000653313 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;

Formularz – miejsce na Stronie umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika w celu realizacji zgłoszenia i kontaktu z Użytkownikiem;

RODO – przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016;

Strona – strona internetowa https://itpendent.com;

Użytkownik – każda osoba przebywająca na Stronie i z niej korzystająca.


II. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres i cel zbieranych danych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania ze Strony, a także zbierane są automatycznie podczas jej używania, w celu:

 1. zawierania umów z Użytkownikiem;
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz.

W tym celu w przypadku:

 1. zawierania umów – przetwarzane są następujące Dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres mailowy) lub inne dane podane przez użytkownika;
 2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony, utrzymania odpowiednich standardów bezpieczeństwa, w tym ujawniania działań niepożądanych, nadużyć – przetwarzane są Dane osobowe poprzez tworzenie raportów, statystyk, analiz;
 3. przygotowania i przedstawiania ofert dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane osobowe dotyczą, i otrzymywania informacji handlowej – przetwarzane są następujące Dane osobowe: e-mail.
 1. Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, celem realizacji umowy, ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz ustaleniu, dochodzeniu bądź obrony przed roszczeniami. Podmiotami, którym możemy przekazać Państwa dane osobowe są więc biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi IT oraz instytucje posiadające uprawnienia do ich żądania, wynikające z przepisów prawa. Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Podmioty, którym Dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane są weryfikowane pod kątem posiadanych zabezpieczeń. Współpracujemy tylko z podmiotami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.

 III. Podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Dane osobowe na podstawie:

 1. dobrowolnej i wyraźnej zgody osoby, której Dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych osobowych, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych osobowych, odpowiednio dla jednego lub większej liczby celów.

 IV. Okresy przetwarzania

W zależności od celu przetwarzania Danych osobowych okresy są zróżnicowane. Administrator ma obowiązek przechowywać Dane osobowe nie tylko na podstawie i w zgodzie z RODO, ale także na podstawie innych aktów prawnych np. dotyczących rachunkowości.

Dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie:

 1. realizacji umowy (sprzedaży) – przetwarzane będą:
 1. 5 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje przedsiębiorca;
 2. 3 lata od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje osoba fizyczna;
 1. zgody – przetwarzane będą do momentu wycofania zgody;
 2. podjęcia działań na Państwa żądanie, przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Po upływie wskazanych powyżej okresów dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 V. Prawa osoby, której Dane osobowe dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Realizacja wskazanych uprawnień może być jednak ograniczona w sytuacji, w której przepisy prawa nakazują nam dalsze przetwarzanie Danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@itpendent.com lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące i łączące się z przetwarzaniem Danych osobowych, w tym RODO.